Tenis Komplex Košice, Wuppertálska 4 | Po-Ne 7:00-22:00

Oboznámenie o ochrane osobných údajov

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov Ing. Petrom Čepelom - ČEPEL, živnostník pre jeho zmluvných partnerov / návštevníkov webstránky www.teniskomplex.sk / záujemcov o Newsletter a Kontaktný formulár

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, fyzická osoba podnikateľ Ing. Peter Čepel - ČEPEL (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V záujme splnenia zákonných povinností Vám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa - Ing. Peter Čepel - ČEPEL, miesto podnikania Bratislavská 12, 040 11 Košice – Západ, IČO: 11 964 529. Kontakt, tel. č. 0905323336, e-mail: cepel@teniskomplex.sk

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť. Účel: realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;

Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.teniskomplex.sk

d) Právny základ: Súhlas dotknutej osoby pre zasielanie noviniek (newsletter). Súhlas nám udelíte dobrovoľným vložením Vašej e-mailovej adresy na ktorú máte záujem o zasielanie noviniek a ponúk od našej spoločnosti.

Účel: zasielanie noviniek, propagovanie Prevádzkovateľa, jeho aktivít a služieb.

e) Právny základ: Súhlas dotknutej osoby pre ďalšiu komunikáciu. Súhlas nám udelíte dobrovoľným vložením Vašej e-mailovej adresy na ktorú máte záujem obdržať odpoveď na otázku/y zadané do kontaktného formulára .

Účel: komunikácia dotknutej osoby s Prevádzkovateľom.

Spracúvané osobné údaje – na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska,

údaje o tovaroch a službách o ktoré máte záujem alebo ktoré poskytujete,

údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),

platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.) pokiaľ došlo k plneniu za služby,

v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies,

v prípade prevádzky newslettra – e-mail.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb, poskytovateľom webhostingových služieb,

v prípade zmluvných partnerov poskytovanie údajov ak to ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa nerealizuje.

Doba uchovávania osobných údajov – Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce Vaše osobné údaje. V prípade využitia kontaktného formulára na webstránke maximálne 1 rok od zaslania dopytu. Pri spracúvaní údajov na prevádzku newslettra iba po dobu trvania Vášho súhlasu, resp. do momentu kým nenamietate spracúvanie osobných údajov na reklamné účely.

Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi – ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:

Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame

Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Pre zasielanie noviniek a reklamy máte možnosť prejaviť Váš súhlas. Nemáte povinnosť nám takýto súhlas poskytnúť. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať, chcete sa zúčastniť na našom podujatí alebo navštívite naše webové sídlo, vtedy je už potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám služby, resp. Vám nebude umožnené plnohodnotne prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0905323336, e-mail: cepel@teniskomplex.sk